Werkplekanalyse

Door middel van een ergonomische werkplekanalyse kunt u zorgen voor een werkplek waarbij het risico op bijvoorbeeld rugklachten en RSI beperkt wordt. Ergo Werkbalans kan een werkplekanalyse maken waarna u precies op de hoogte bent waar de risico’s en knelpunten liggen op ergonomisch gebied.

  • Ergonomisch onderzoek
  • Knelpuntenanalyse
  • Helder advies
  • Rapportage

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een gesprek plaats waarin geïnventariseerd wordt wat u wilt laten onderzoeken. Hierna vindt het onderzoek plaats. Al naar gelang de situatie en uw wensen gebeurt dit middels beeldmateriaal, enquêtes en of interviews.

De gegevens worden samengevat en geanalyseerd.

Vervolgens krijgt u hiervan een rapportage met heldere adviezen hoe u de werkplek(ken) kunt verbeteren. Dit kan vaak al met enkele eenvoudige aanpassingen zodat de kosten binnen de perken blijven.

De Arbowet geeft werknemers en werkgevers mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming of sector. Een werkplekanalyse kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.